Иммунитет жөнүндө сөз

Биссилилахир рохманийир рохийим. Бардык Мактоолор жараткан Аллахыма болсун!!! Пайгамбарыбыз Мухаммед с.а.в. салаваттар болсун!!!

Иммунитет жөнүндө сөз.

Биздин коомдо иммунитет деген терминди укпаган адам калган эмес. Иммунтитет ар бир адамдын организминин ооруудан коргонуунун каражаты экенин түшүнүшөт. Бирок, иммунитет эмнеден тураарын, ал кантип иштейт, анын иштөөсүнө көз карандылыгы эмнеден тураарын, кантип иммунитет күчөтүү мүмкүндүгү ж.б. суроолорду жооп берүүнүн өтө кыйын иш. Анын себеби болуп, сиз менен биз ойлогондой жөнөкөй системадан куралбаганында. Чынында эле иммунитет өз ара байланышкан, бири-биринен көз каранды болгон, ар түрдү баскычтарда ымалашып иштеген, өто эле татаал система болуп эсептелет. Ошондуктан бир ооз соз менен түшүндүрүү мүмкүн эмес. Медицина боюнча Нобелдик сыйлыктын 12 иммунология боюнча берилгендиги буга күбө. Иммунитеттин татаалдыгына карбастан, аны жөнөкөй тил менен түшүндүрүүгө аракет кылалы. Микробиологиянын негиздөөчүсү Луи Пастер бактериялардын оорууну козгоочу касиетин изилдеп отуруп, ага карата организмдин күрөшүн иммунитет деп атаган. Бул термин латын созүнүн “immunitas” —кыргызча которгондо “бошонуп чыгуу” дегенди түшүндүрөт. Луи Пастердин киргизген терминин кийинки окумуштуулар да колдонуп отуруп, иммунология илими пайда болду. Луи Пастердин учурунда иммунитет организмдин оорууга карата күрөшүн терапиялык негизде байкап түшүнгөн болсо, учурда илимдин өнүгүүсүнөн улам, иммунологияны молекулярдык биологиянын денгээлде каралып отурат.

Иммунитеттин структурасы эмнеден турат же иммунитетти эмне алып жүрөт? Негизинен иммунитет гематологиянын негизинде алып караганда, сөөктүн чучугунун кызыл бөлүгүндө пайда боло турган миелоидик жана лимфатикалык деп аталган клеткаланын иштөөсү тузөт. Миелоиддик бөлүгүнө жылмакай келбеген эзонофил, базофил, нейтрофил, макрофаг, моноцит, дендириттик клеткалардан, ал эми лимфоциттер: Т-лимфоциттер жана алардын αβ, γδ — Т-клеткалары, В-, В1-, В2-лимфоциттер жана В-, В1-, В2-клеткаларынан турат. Көпчүлүк учурда миелоиддик бөлүккө иммундук клеткалар – тубаса деп аталаган иммундук системасын түзсө, лимфоциттик бөлүгү адаптациялана турган иммундук системасын түзөт. Аталган системалардын бири-биринен айырмасы 1-бөлүгүнө кирген иммундук клеткалар  канга өткөн инфекция менен өз алдынча күрөшүү мүмкүндүгүнө ээ болуп, көбүнчо фагоцитоз жолу менен инфекцияны жок кылат. Ал эми 2-ч бөлүгү өз алдынча күрөшүү мүмкүндүгүнө ээ эмес, бири-бири менен контакт кылып, кооперацияланып алып, андан кийин инфекция менен күрөшүүгө чыгат.

Иммундук системанын курамына кирген клеткалардын иштеп чыккан органдарды 2 бөлуккө бөлүп каралат. Борбордук органга жогоруда айтылып кеткен кызыл чучук жана тимус (көкүрөк артында отурукташкан орган) жана перифериялык органдар, аларга лимфатикалык түйүндөр, көк боор жана и ичегенин эпителийсинде жайгашкан “пейеровы бляшки” же пейер баштыкчалары кирет. Тактап түшүндүргөндө миелоиддик бөлүккө кирген иммундук клеткалар: эзонофил, базофил, нейтрофил, моноцит ж,б. кызыл чучуктан жетилген абалда чыгып, түз эле кызматын аткарууга кирише алат. Ал эми лимфоциттер толук жетилбеген абалда чыгып, андан ары жетилүү үчүн тимуска баргандары Т-лимфоциттер жана алардын клеткалары түрүндө жетилсе, көк боорго баргандары В-лимфоциттер жана алардын клеткалары түрүндө жетилет. Ал эми лимфатикалык түйүндөрдө Лангергенс клеткалары жетилет. Пейер баштыкчаларында дендириттик клеткалар, макрофагдар отурукташып, алар иммундук системаны иштетүүчү, активдештире турган – цитокиндерди иштеп чыгат. Цитокиндер миелоиддик клеткалардын инфекцияны курчап, аны жоготуу учун керек болгон эритүүчү заттарды иштеп чыгууну камсыздаса (фагоцитозду активдештирет), башка тараптан калган иммундук клеткаларды инфекциянын очогуна чакырат.

Аталып кеткен иммундук клеткалар организмге кирген инфекцияларга каршы күрөшүүдө өздөрүнө зарыл болгон заттарды топтоо үчүн ири молекулалык тузүлуштөгү протеиндик заттарга муктаж болушат. Айрыкча, ушундай заттарга лимфоциттерге таандык. Тактап түшүндүргөндө, Т-лимфоциттерге γδТ-клеткалары, СД-4, СД-8, СД -25 ж.б. грануласына жармашып, активдештирсе, В-лимфоциттерге көпчүлүк учурда плазматикалык клеткалар синтездеген – иммуноглобулиндер менен активдештирилет. Т-лимфоциттер менен СД-4 протеиндик (бул белок активдүү болгон 2 домендик структруага ээ) белок менен жалгашып, инфекцияларды өлтүрө турган, Т-лимфоциттик хелперлерди пайда кылат.

Түшүп турсаңыздар иммундук система бири-бири менен тыгыз байланышта иштей турган өтө татаал система. Ошондуктан, кээ бир илимий чөйрөдө – иммунологияны медицинанын таажысы деп аташат. (Уландысы бар)

Биссилилахир рохманийир рохийим. Бардык Мактоолор жараткан Аллахыма болсун!!! Пайгамбарыбыз Мухаммед с.а.в. салаваттар болсун!!!

Иммунитет жөнүндө сөз.

Биздин коомдо иммунитет деген терминди укпаган адам калган эмес. Иммунтитет ар бир адамдын организминин ооруудан коргонуунун каражаты экенин түшүнүшөт. Бирок, иммунитет эмнеден тураарын, ал кантип иштейт, анын иштөөсүнө көз карандылыгы эмнеден тураарын, кантип иммунитет күчөтүү мүмкүндүгү ж.б. суроолорду жооп берүүнүн өтө кыйын иш. Анын себеби болуп, сиз менен биз ойлогондой жөнөкөй системадан куралбаганында. Чынында эле иммунитет өз ара байланышкан, бири-биринен көз каранды болгон, ар түрдү баскычтарда ымалашып иштеген, өто эле татаал система болуп эсептелет. Ошондуктан бир ооз соз менен түшүндүрүү мүмкүн эмес. Медицина боюнча Нобелдик сыйлыктын 12 иммунология боюнча берилгендиги буга күбө. Иммунитеттин татаалдыгына карбастан, аны жөнөкөй тил менен түшүндүрүүгө аракет кылалы. Микробиологиянын негиздөөчүсү Луи Пастер бактериялардын оорууну козгоочу касиетин изилдеп отуруп, ага карата организмдин күрөшүн иммунитет деп атаган. Бул термин латын созүнүн “immunitas” —кыргызча которгондо “бошонуп чыгуу” дегенди түшүндүрөт. Луи Пастердин киргизген терминин кийинки окумуштуулар да колдонуп отуруп, иммунология илими пайда болду. Луи Пастердин учурунда иммунитет организмдин оорууга карата күрөшүн терапиялык негизде байкап түшүнгөн болсо, учурда илимдин өнүгүүсүнөн улам, иммунологияны молекулярдык биологиянын денгээлде каралып отурат.

Иммунитеттин структурасы эмнеден турат же иммунитетти эмне алып жүрөт? Негизинен иммунитет гематологиянын негизинде алып караганда, сөөктүн чучугунун кызыл бөлүгүндө пайда боло турган миелоидик жана лимфатикалык деп аталган клеткаланын иштөөсү тузөт. Миелоиддик бөлүгүнө жылмакай келбеген эзонофил, базофил, нейтрофил, макрофаг, моноцит, дендириттик клеткалардан, ал эми лимфоциттер: Т-лимфоциттер жана алардын αβ, γδ — Т-клеткалары, В-, В1-, В2-лимфоциттер жана В-, В1-, В2-клеткаларынан турат. Көпчүлүк учурда миелоиддик бөлүккө иммундук клеткалар – тубаса деп аталаган иммундук системасын түзсө, лимфоциттик бөлүгү адаптациялана турган иммундук системасын түзөт. Аталган системалардын бири-биринен айырмасы 1-бөлүгүнө кирген иммундук клеткалар  канга өткөн инфекция менен өз алдынча күрөшүү мүмкүндүгүнө ээ болуп, көбүнчо фагоцитоз жолу менен инфекцияны жок кылат. Ал эми 2-ч бөлүгү өз алдынча күрөшүү мүмкүндүгүнө ээ эмес, бири-бири менен контакт кылып, кооперацияланып алып, андан кийин инфекция менен күрөшүүгө чыгат.

Иммундук системанын курамына кирген клеткалардын иштеп чыккан органдарды 2 бөлуккө бөлүп каралат. Борбордук органга жогоруда айтылып кеткен кызыл чучук жана тимус (көкүрөк артында отурукташкан орган) жана перифериялык органдар, аларга лимфатикалык түйүндөр, көк боор жана и ичегенин эпителийсинде жайгашкан “пейеровы бляшки” же пейер баштыкчалары кирет. Тактап түшүндүргөндө миелоиддик бөлүккө кирген иммундук клеткалар: эзонофил, базофил, нейтрофил, моноцит ж,б. кызыл чучуктан жетилген абалда чыгып, түз эле кызматын аткарууга кирише алат. Ал эми лимфоциттер толук жетилбеген абалда чыгып, андан ары жетилүү үчүн тимуска баргандары Т-лимфоциттер жана алардын клеткалары түрүндө жетилсе, көк боорго баргандары В-лимфоциттер жана алардын клеткалары түрүндө жетилет. Ал эми лимфатикалык түйүндөрдө Лангергенс клеткалары жетилет. Пейер баштыкчаларында дендириттик клеткалар, макрофагдар отурукташып, алар иммундук системаны иштетүүчү, активдештире турган – цитокиндерди иштеп чыгат. Цитокиндер миелоиддик клеткалардын инфекцияны курчап, аны жоготуу учун керек болгон эритүүчү заттарды иштеп чыгууну камсыздаса (фагоцитозду активдештирет), башка тараптан калган иммундук клеткаларды инфекциянын очогуна чакырат.

Аталып кеткен иммундук клеткалар организмге кирген инфекцияларга каршы күрөшүүдө өздөрүнө зарыл болгон заттарды топтоо үчүн ири молекулалык тузүлуштөгү протеиндик заттарга муктаж болушат. Айрыкча, ушундай заттарга лимфоциттерге таандык. Тактап түшүндүргөндө, Т-лимфоциттерге γδТ-клеткалары, СД-4, СД-8, СД -25 ж.б. грануласына жармашып, активдештирсе, В-лимфоциттерге көпчүлүк учурда плазматикалык клеткалар синтездеген – иммуноглобулиндер менен активдештирилет. Т-лимфоциттер менен СД-4 протеиндик (бул белок активдүү болгон 2 домендик структруага ээ) белок менен жалгашып, инфекцияларды өлтүрө турган, Т-лимфоциттик хелперлерди пайда кылат.

Түшүп турсаңыздар иммундук система бири-бири менен тыгыз байланышта иштей турган өтө татаал система. Ошондуктан, кээ бир илимий чөйрөдө – иммунологияны медицинанын таажысы деп аташат. (Уландысы бар)

Биссилилахир рохманийир рохийим. Бардык Мактоолор жараткан Аллахыма болсун!!! Пайгамбарыбыз Мухаммед с.а.в. салаваттар болсун!!!

Иммунитет жөнүндө сөз.

Биздин коомдо иммунитет деген терминди укпаган адам калган эмес. Иммунтитет ар бир адамдын организминин ооруудан коргонуунун каражаты экенин түшүнүшөт. Бирок, иммунитет эмнеден тураарын, ал кантип иштейт, анын иштөөсүнө көз карандылыгы эмнеден тураарын, кантип иммунитет күчөтүү мүмкүндүгү ж.б. суроолорду жооп берүүнүн өтө кыйын иш. Анын себеби болуп, сиз менен биз ойлогондой жөнөкөй системадан куралбаганында. Чынында эле иммунитет өз ара байланышкан, бири-биринен көз каранды болгон, ар түрдү баскычтарда ымалашып иштеген, өто эле татаал система болуп эсептелет. Ошондуктан бир ооз соз менен түшүндүрүү мүмкүн эмес. Медицина боюнча Нобелдик сыйлыктын 12 иммунология боюнча берилгендиги буга күбө. Иммунитеттин татаалдыгына карбастан, аны жөнөкөй тил менен түшүндүрүүгө аракет кылалы. Микробиологиянын негиздөөчүсү Луи Пастер бактериялардын оорууну козгоочу касиетин изилдеп отуруп, ага карата организмдин күрөшүн иммунитет деп атаган. Бул термин латын созүнүн “immunitas” —кыргызча которгондо “бошонуп чыгуу” дегенди түшүндүрөт. Луи Пастердин киргизген терминин кийинки окумуштуулар да колдонуп отуруп, иммунология илими пайда болду. Луи Пастердин учурунда иммунитет организмдин оорууга карата күрөшүн терапиялык негизде байкап түшүнгөн болсо, учурда илимдин өнүгүүсүнөн улам, иммунологияны молекулярдык биологиянын денгээлде каралып отурат.

Иммунитеттин структурасы эмнеден турат же иммунитетти эмне алып жүрөт? Негизинен иммунитет гематологиянын негизинде алып караганда, сөөктүн чучугунун кызыл бөлүгүндө пайда боло турган миелоидик жана лимфатикалык деп аталган клеткаланын иштөөсү тузөт. Миелоиддик бөлүгүнө жылмакай келбеген эзонофил, базофил, нейтрофил, макрофаг, моноцит, дендириттик клеткалардан, ал эми лимфоциттер: Т-лимфоциттер жана алардын αβ, γδ — Т-клеткалары, В-, В1-, В2-лимфоциттер жана В-, В1-, В2-клеткаларынан турат. Көпчүлүк учурда миелоиддик бөлүккө иммундук клеткалар – тубаса деп аталаган иммундук системасын түзсө, лимфоциттик бөлүгү адаптациялана турган иммундук системасын түзөт. Аталган системалардын бири-биринен айырмасы 1-бөлүгүнө кирген иммундук клеткалар  канга өткөн инфекция менен өз алдынча күрөшүү мүмкүндүгүнө ээ болуп, көбүнчо фагоцитоз жолу менен инфекцияны жок кылат. Ал эми 2-ч бөлүгү өз алдынча күрөшүү мүмкүндүгүнө ээ эмес, бири-бири менен контакт кылып, кооперацияланып алып, андан кийин инфекция менен күрөшүүгө чыгат.

Иммундук системанын курамына кирген клеткалардын иштеп чыккан органдарды 2 бөлуккө бөлүп каралат. Борбордук органга жогоруда айтылып кеткен кызыл чучук жана тимус (көкүрөк артында отурукташкан орган) жана перифериялык органдар, аларга лимфатикалык түйүндөр, көк боор жана и ичегенин эпителийсинде жайгашкан “пейеровы бляшки” же пейер баштыкчалары кирет. Тактап түшүндүргөндө миелоиддик бөлүккө кирген иммундук клеткалар: эзонофил, базофил, нейтрофил, моноцит ж,б. кызыл чучуктан жетилген абалда чыгып, түз эле кызматын аткарууга кирише алат. Ал эми лимфоциттер толук жетилбеген абалда чыгып, андан ары жетилүү үчүн тимуска баргандары Т-лимфоциттер жана алардын клеткалары түрүндө жетилсе, көк боорго баргандары В-лимфоциттер жана алардын клеткалары түрүндө жетилет. Ал эми лимфатикалык түйүндөрдө Лангергенс клеткалары жетилет. Пейер баштыкчаларында дендириттик клеткалар, макрофагдар отурукташып, алар иммундук системаны иштетүүчү, активдештире турган – цитокиндерди иштеп чыгат. Цитокиндер миелоиддик клеткалардын инфекцияны курчап, аны жоготуу учун керек болгон эритүүчү заттарды иштеп чыгууну камсыздаса (фагоцитозду активдештирет), башка тараптан калган иммундук клеткаларды инфекциянын очогуна чакырат.

Аталып кеткен иммундук клеткалар организмге кирген инфекцияларга каршы күрөшүүдө өздөрүнө зарыл болгон заттарды топтоо үчүн ири молекулалык тузүлуштөгү протеиндик заттарга муктаж болушат. Айрыкча, ушундай заттарга лимфоциттерге таандык. Тактап түшүндүргөндө, Т-лимфоциттерге γδТ-клеткалары, СД-4, СД-8, СД -25 ж.б. грануласына жармашып, активдештирсе, В-лимфоциттерге көпчүлүк учурда плазматикалык клеткалар синтездеген – иммуноглобулиндер менен активдештирилет. Т-лимфоциттер менен СД-4 протеиндик (бул белок активдүү болгон 2 домендик структруага ээ) белок менен жалгашып, инфекцияларды өлтүрө турган, Т-лимфоциттик хелперлерди пайда кылат.

Түшүп турсаңыздар иммундук система бири-бири менен тыгыз байланышта иштей турган өтө татаал система. Ошондуктан, кээ бир илимий чөйрөдө – иммунологияны медицинанын таажысы деп аташат. (Уландысы бар)

Биссилилахир рохманийир рохийим. Бардык Мактоолор жараткан Аллахыма болсун!!! Пайгамбарыбыз Мухаммед с.а.в. салаваттар болсун!!!

Иммунитет жөнүндө сөз.

Биздин коомдо иммунитет деген терминди укпаган адам калган эмес. Иммунтитет ар бир адамдын организминин ооруудан коргонуунун каражаты экенин түшүнүшөт. Бирок, иммунитет эмнеден тураарын, ал кантип иштейт, анын иштөөсүнө көз карандылыгы эмнеден тураарын, кантип иммунитет күчөтүү мүмкүндүгү ж.б. суроолорду жооп берүүнүн өтө кыйын иш. Анын себеби болуп, сиз менен биз ойлогондой жөнөкөй системадан куралбаганында. Чынында эле иммунитет өз ара байланышкан, бири-биринен көз каранды болгон, ар түрдү баскычтарда ымалашып иштеген, өто эле татаал система болуп эсептелет. Ошондуктан бир ооз соз менен түшүндүрүү мүмкүн эмес. Медицина боюнча Нобелдик сыйлыктын 12 иммунология боюнча берилгендиги буга күбө. Иммунитеттин татаалдыгына карбастан, аны жөнөкөй тил менен түшүндүрүүгө аракет кылалы. Микробиологиянын негиздөөчүсү Луи Пастер бактериялардын оорууну козгоочу касиетин изилдеп отуруп, ага карата организмдин күрөшүн иммунитет деп атаган. Бул термин латын созүнүн “immunitas” —кыргызча которгондо “бошонуп чыгуу” дегенди түшүндүрөт. Луи Пастердин киргизген терминин кийинки окумуштуулар да колдонуп отуруп, иммунология илими пайда болду. Луи Пастердин учурунда иммунитет организмдин оорууга карата күрөшүн терапиялык негизде байкап түшүнгөн болсо, учурда илимдин өнүгүүсүнөн улам, иммунологияны молекулярдык биологиянын денгээлде каралып отурат.

Иммунитеттин структурасы эмнеден турат же иммунитетти эмне алып жүрөт? Негизинен иммунитет гематологиянын негизинде алып караганда, сөөктүн чучугунун кызыл бөлүгүндө пайда боло турган миелоидик жана лимфатикалык деп аталган клеткаланын иштөөсү тузөт. Миелоиддик бөлүгүнө жылмакай келбеген эзонофил, базофил, нейтрофил, макрофаг, моноцит, дендириттик клеткалардан, ал эми лимфоциттер: Т-лимфоциттер жана алардын αβ, γδ — Т-клеткалары, В-, В1-, В2-лимфоциттер жана В-, В1-, В2-клеткаларынан турат. Көпчүлүк учурда миелоиддик бөлүккө иммундук клеткалар – тубаса деп аталаган иммундук системасын түзсө, лимфоциттик бөлүгү адаптациялана турган иммундук системасын түзөт. Аталган системалардын бири-биринен айырмасы 1-бөлүгүнө кирген иммундук клеткалар  канга өткөн инфекция менен өз алдынча күрөшүү мүмкүндүгүнө ээ болуп, көбүнчо фагоцитоз жолу менен инфекцияны жок кылат. Ал эми 2-ч бөлүгү өз алдынча күрөшүү мүмкүндүгүнө ээ эмес, бири-бири менен контакт кылып, кооперацияланып алып, андан кийин инфекция менен күрөшүүгө чыгат.

Иммундук системанын курамына кирген клеткалардын иштеп чыккан органдарды 2 бөлуккө бөлүп каралат. Борбордук органга жогоруда айтылып кеткен кызыл чучук жана тимус (көкүрөк артында отурукташкан орган) жана перифериялык органдар, аларга лимфатикалык түйүндөр, көк боор жана и ичегенин эпителийсинде жайгашкан “пейеровы бляшки” же пейер баштыкчалары кирет. Тактап түшүндүргөндө миелоиддик бөлүккө кирген иммундук клеткалар: эзонофил, базофил, нейтрофил, моноцит ж,б. кызыл чучуктан жетилген абалда чыгып, түз эле кызматын аткарууга кирише алат. Ал эми лимфоциттер толук жетилбеген абалда чыгып, андан ары жетилүү үчүн тимуска баргандары Т-лимфоциттер жана алардын клеткалары түрүндө жетилсе, көк боорго баргандары В-лимфоциттер жана алардын клеткалары түрүндө жетилет. Ал эми лимфатикалык түйүндөрдө Лангергенс клеткалары жетилет. Пейер баштыкчаларында дендириттик клеткалар, макрофагдар отурукташып, алар иммундук системаны иштетүүчү, активдештире турган – цитокиндерди иштеп чыгат. Цитокиндер миелоиддик клеткалардын инфекцияны курчап, аны жоготуу учун керек болгон эритүүчү заттарды иштеп чыгууну камсыздаса (фагоцитозду активдештирет), башка тараптан калган иммундук клеткаларды инфекциянын очогуна чакырат.

Аталып кеткен иммундук клеткалар организмге кирген инфекцияларга каршы күрөшүүдө өздөрүнө зарыл болгон заттарды топтоо үчүн ири молекулалык тузүлуштөгү протеиндик заттарга муктаж болушат. Айрыкча, ушундай заттарга лимфоциттерге таандык. Тактап түшүндүргөндө, Т-лимфоциттерге γδТ-клеткалары, СД-4, СД-8, СД -25 ж.б. грануласына жармашып, активдештирсе, В-лимфоциттерге көпчүлүк учурда плазматикалык клеткалар синтездеген – иммуноглобулиндер менен активдештирилет. Т-лимфоциттер менен СД-4 протеиндик (бул белок активдүү болгон 2 домендик структруага ээ) белок менен жалгашып, инфекцияларды өлтүрө турган, Т-лимфоциттик хелперлерди пайда кылат.

Түшүп турсаңыздар иммундук система бири-бири менен тыгыз байланышта иштей турган өтө татаал система. Ошондуктан, кээ бир илимий чөйрөдө – иммунологияны медицинанын таажысы деп аташат. (Уландысы бар)

Мы в социальных сетях


Подписаться на обновления: новинки, акции


Способы оплаты